logotyp
Login

Prohlášení zákoných zástupců

Svým podpisem potvrzujeme, že jsme byli poučeni, že součástí žádosti je vyplněný evidenční list pro dítě

v mateřské škole s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Dále jsme byli poučeni o tom, že:

  • dle § 44 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení
  • dle § 31 správního řádu mám právo se dát v řízení zastupovat
  • dle § 38, odst.1 správního řádu mám právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy
  • dle § 36, odst.1 správního řádu mám právo v řízení navrhovat důkazy k provedení
  • dle § 36, odst.3 správního řádu mám možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění

 

Bereme na vědomí, že nám správním orgánem byla stanovena lhůta 7 dnů ode dne podání této žádosti.

Po uplynutí této lhůty bude v souladu s ust.§34 zák.č.561/2004 Sb. školského zákona, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, ve věci rozhodnuto.

  • dle § 64 odst.1 a) správního řádu může být řízení přerušeno, neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti
  • dle § 66 odst.1 c) správního řádu může být řízení zastaveno, jestliže ve stanovené lhůtě nebyly vady žádosti odstraněny

 

Jsme si vědomi, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za následek zrušení rozhodnutí o přijetí dítěte.

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a právem chráněných zájmů dítěte má:..................................................

POSLEDNÍ AKTUALITA

Praktické odkazy

ZŠ SNW Kunžak

obrázek

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign